Privacy verklaring

PRIVACY STATEMENT Heatnet B.V.

Heatnet BV neemt uw privacy zeer serieus en zal uw persoonsgegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement staat welke gegevens wij verwerken en met welk doel. Daarnaast staat omschreven wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen kunt u contact opnemen met privacy@heatnet.nl.

Contactgegevens Heatnet

Heatnet B.V.
Ketelhuis 15a
7005 CA Doetinchem
Mail: privacy@heatnet.nl
Telefoon: +31 (0)314 378 299

Heatnet BV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die Heatnet BV verwerkt

Heatnet BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om u te informeren over onze activiteiten en acties. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en waarom.

Welke gegevens Doel Activiteiten
E-Mailadres Informeren m.b.t. activiteiten en acties. Digitale nieuwsbrief en actie mails.
Social media account Informeren m.b.t. activiteiten en acties. Posts op Linkedin, Facebook en twitter.
User ID, emailadres, NAW + inhoud bericht Informeren en beantwoorden van vragen. Reviews (on- en offline) enChats (online).
(Bedrijfs)Naam, emailadres, plaats, telefoonnummer, inhoud bericht Informeren en beantwoorden van vragen Online formulieren website.

In alle gevallen zijn de gegevens verstrekt door betreffende persoon en worden ze bewaard zo lang als noodzakelijk voor doeleinde

Hoe verkrijgt Heatnet BV uw persoonsgegevens?

Heatnet BV beschikt over uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u die gegevens aan ons heeft versterkt.

Hoe lang bewaart Heatnet BV uw persoonsgegevens?

Heatnet BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzam

Delen van persoonsgegevens met derden

Heatnet BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Heatnet BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heatnet BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@heatnet.nl.

Hoe Heatnet BV uw persoonsgegevens beveiligt

Heatnet BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@heatnet.nl

Wijzigingen in het Heatnet BV Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig het Privacy Statement te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Waar kunt u terecht met vragen en klachten?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Heatnet BV uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@heatnet.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Heatnet BV uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar privacy@heatnet.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy Statement versie 21022021